1. HPSC2000, Hanoi
  2. Taiwan U summit 2003, RiYueTan
  3. Oberwolfach 2009
  4. Oberwolfach 2009
  5. Wuhan 2001
  6. Volleyball 2003
  7. Yan Shui Jiang Nan (Town in the south of Yangtse River)
  8. Hong Cun (Village at the foot of Huang Mountain) 2004
  9. Hong Cun 2004

more to add ...